Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
10 maart 2018

In enkele steekwoorden: ‘Ik kan altijd bellen (zonder dat daar weer een factuur tegenover staat), sparringpartners, kundig, leuke mensen, mooi kantoor.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Advocatenkantoor Klabou is de onderneming van mr. O.J. Klabou h.o.d.n. Advocatenkantoor Klabou (KvK nr. 01110386, hierna: ‘Klabou Advocaten’) met als doel het beoefenen van de advocatuur. Alle opdrachten ter zake van rechtsbijstand worden uitsluitend aangegaan met mr. O.J. Klabou h.o.d.n. Advocatenkantoor Klabou en gelden rechtens eerst als aanvaard, indien deze schriftelijk aan de opdrachtgever/cliënt zijn bevestigd. De werking van artikel 6:6 lid 2 BW, artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt tevens wanneer de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

Indien zich in verband met de uitvoering van een opdracht onverhoopt een omstandigheid – waaronder wordt begrepen een nalaten – voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Klabou Advocaten, dan wel van aan Klabou Advocaten verbonden (rechts-)personen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Klabou Advocaten en die (rechts-)personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Klabou Advocaten wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Klabou Advocaten komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium dat gemaximeerd wordt op een bedrag ad € 25.000,–. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel als hiervoor bedoeld geldt ook in geval Klabou Advocaten ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet en/of grove schuld van de betreffende advocaat geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel niet.

Iedere aanspraak als bedoeld in dit artikel vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met de feiten waarop bedoelde aanspraak is gebaseerd, en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur.

Bij het inschakelen van derden zal Klabou Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Klabou Advocaten voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Klabou Advocaten is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Klabou Advocaten tegen alle aanspraken van derden en de door Klabou Advocaten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Klabou Advocaten voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Klabou Advocaten.

Het door Klabou Advocaten aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, waarbij een minimum van 6 minuten per verrichting wordt gehanteerd, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Klabou Advocaten voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven, te vermeerderen met BTW. Daarnaast kan eventueel een vast bedrag (“fixed fee”) voor de uitvoering van de gehele opdracht met de cliënt worden afgesproken. Ten behoeve van de opdrachtgevers zullen door Klabou Advocaten betaalde verschotten, waaronder leges, griffierechten, deurwaarderskosten, vertalingkosten en reis- en verblijfskosten, separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal 6% over het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti-, telefoon-,fax-, email- en kopieerkosten.
Klabou Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.

De werkzaamheden worden periodiek – per maand – aan de opdrachtgever in rekening gebracht, alsmede na het afsluiten van een betreffende zaak. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen na factuurdatum. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Klabou Advocaten aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen, dan is de opdrachtgever aan Klabou Advocaten (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet :

  1. voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Klabou Advocaten aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in – en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen berekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Klabou Advocaten wordt voldaan;
  2. voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan maakt Klabou Advocaten in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijk incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 50,– voor ieder gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Bij niet-betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is Klabou Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Eventuele bezwaren met betrekking tot de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Klabou Advocaten kenbaar gemaakt te worden.

Klabou Advocaten zal het dossier betrekking hebbende op bedoelde opdracht, na sluiting, gedurende 7 jaar archiveren. De opdrachtnemer wordt door Klabou Advocaten in de gelegenheid gesteld bij sluiting van het dossier om de door deze aan Klabou Advocaten ter behandeling van de zaak gegeven stukken terug te nemen. Na afloop van de genoemde bewaartermijn is Klabou Advocaten gerechtigd het dossier te vernietigen, inclusief de door de opdrachtnemer aan Klabou Advocaten ter hand gestelde stukken, zonder de opdrachtnemer daarvan nader in kennis te stellen.

Gelden die Klabou Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de bankrekeningen die Stichting Beheer Derdengelden Klabou Advocaten te Sneek aanhoudt ten behoeve van opdrachtgevers van mr. O.J. Klabou h.o.d.n. Advocatenkantoor Klabou. Tenzij een afwijkende afspraak wordt gemaakt, wordt over deze derdengelden geen rente vergoed en evenmin enige andere vergoeding, zulks ter compensatie van de kosten van administratie en beheer.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Klabou Advocaten wordt beheerst door het Nederlands Recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Klabou Advocaten en de opdrachtgever voortvloeien worden in eerste instantie opgelost via de interne klachtenregeling van Klabou Advocaten. Indien die niet tot overeenstemming leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de landelijke Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag, die bij bindend advies uitspraak zal doen. Informatie over deze geschillenregeling wordt desgewenst toegezonden. De onverhoopt niet via voornoemde geschillenregeling (definitief) opgeloste geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend aan een Nederlandse rechter worden voorgelegd, met als bevoegde rechtbank die te Leeuwarden.